آیا سرور هایی را که خاموش هستند بفروشید؟

اطلاعات بیشتر